06 – 81 26 78 07 info@prinstekentechniek.nl

Leveringsvoorwaarden

Leek, 1 maart 2010

 

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder: 
Opdrachtnemer: Prins Tekentechniek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01177009.
Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer.
 

Artikel 2 | Algemeen

Door ondertekening van deze opdracht verklaart opdrachtgever dat hem een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen doordat: de leveringsvoorwaarden zijn toegevoegd aan de hem toegezonden offerte dan wel voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan hem ter hand is gesteld of hem is aangeboden de leveringsvoorwaarden kosteloos toe te zenden of ter hand te stellen en hij heeft laten blijken dit niet nodig te vinden.
Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
Naast de algemene voorwaarden is ook de DNR-2011 herzien (juli 2013) van toepassing. Bij bepalingen in dit contract die afwijken van de DNR-2011 herzien (juli 2013) prevaleert dit contract.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 | Aanbiedingen en offertes

Prins Tekentechniek brengt het aanbod/de offerte schriftelijk dan wel elektronisch uit.
De door Prins Tekentechniek gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Prins Tekentechniek is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Prins Tekentechniek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 | Uitvoeringen van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtgever op de hoogte worden gehouden over de voortgang van de werkzaamheden.
Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten.
Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor het vervullen van de opdracht.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, berekeningen, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van opdrachtnemer.

Artikel 5 | Wijziging / opzegging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Indien uitvoering van een overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht een overeenkomst te ontbinden, zodra de overmachtsituatie vier weken heeft geduurd.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen.
Reeds gemaakte kosten dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 6 | Contractduur; uitvoeringstermijn

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 7 | Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de overeengekomen tarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 8 | Honorarium voor meerwerk

Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde, hetzij onjuiste opdracht of briefing, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht, op basis van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde tarieven. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal opdrachtnemer dit ter goedkeuring van tevoren aan opdrachtgever voorleggen.

Artikel 9 | Betaling

De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Na verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever krijgt hiervan een herinnering toegestuurd en de kans om alsnog zijn betaling binnen zeven dagen te voldoen. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven, dan worden er extra administratiekosten in rekening gebracht. Tevens kan opdrachtnemer, vanaf overschrijding van de termijn met zestien dagen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening brengen aan opdrachtgever. Als er sprak is van termijnfacturering dan heeft opdrachtnemer het recht de resterende werkzaamheden op te schorten.
Alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door Prins Tekentechniek om zijn declaraties te laten voldoen, komen voor de rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die Prins Tekentechniek onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijk gegevens / materialen.
Fouten van, door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden.
Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
De door Prins Tekentechniek te vergoeden schade is voor de betreffende opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium van Prins Tekentechniek.
Elke aansprakelijkheid van Prins Tekentechniek vervalt door het verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt aangemerkt de dag waarop Prins Tekentechniek de einddeclaratie ter zake van de opdracht heeft verzonden.

Indien opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden Prins Tekentechniek van aansprakelijkheid ter zake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van Prins Tekentechniek vervalt.
Prins Tekentechniek is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door Prins Tekentechniek ingeschakelde derden.
Prins Tekentechniek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Wanneer de opdracht een bouwaanvraag indienen bevat en deze wordt door de gemeente geweigerd:
kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verlenen van de bouwaanvraag door de gemeente.
Op esthetische gronden is het meerwerk voor de aanvullende of wijziging van de gegevens ten koste van de opdrachtgever.
Door het ontbreken van tekentechnische gegevens dient de opdrachtnemer deze kosteloos aan te passen.
Door het ontbreken van constructieve, bouwfysische of andere berekeningen dient de opdrachtgever het meerwerk te betalen.

Artikel 11 | Eigendomsvoorbehoud

Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Opdrachtgever is niet bevoegd de door opdrachtnemer geleverde zaken aan derden te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 12 | Faillissement

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of wanneer de andere partij uitstel van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 13 | Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch opdrachtnemer een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 14 | Geschillen

Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Leek, 1 maart 2010